Fejes István okl. építőgépész mérnök, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Kft.:


Építőgépek kiválasztásának szempontjai

Az építőipari kivitelezés és előregyártás gépei az egyik legösszetettebb gépcsoportot alkotják úgy funkciójukat mint működési elvüket, illetve üzemeltetési körülményeiket tekintve. Ennek megfelelően az adott feladatra legmegfelelőbb építőgépek kiválasztása is igen sok szempont figyelembevételével, körültekintő megfontolások alapján kell hogy történjen.

A gyakorlat sajnálatosan sok olyan példával szolgál, amikor a széles építőgép kínálatból nem kellően megalapozott döntések alapján kiválasztott gép vagy géppark üzemeltetése jelentős problémákat illetve többletköltségeket okoz az üzemeltetőnek.

Az alábbi írás az építőgép üzemeletetőknek kíván gyakorlati segítséget nyújtani építőgép beszerzései döntéseik előkészítésében, a kiválasztás főbb szempontjainak összefoglalásával. Az építőgépek sokszínűségéből adódóan az ajánlás a teljesség igénye nélkül készült, ugyanakkor megpróbál általános érvényű szempontokat megfogalmazni.


A kiválasztás alapvető megfontolásai

Szakértői döntéselőkészítés
A gép vagy technológia kiválasztásának folyamata során lényeges, hogy már a döntéselőkészítési fázisban, az igények felmérésénél, illetve a lehetséges alternatívák értékelésénél vonják be a cég üzemeletetési és karbantartási vezetőit. Bármennyire is jólképzett műszakilag a döntéshozó, minden üzemben felmerülnek olyan szempontok melyek inkább az üzemi szakemberek látóterébe tartoznak, ugyanakkor a gép kiválasztásánál döntő szerepük lehet.

Referenciák
Ugyancsak kiemelten fontos, de a hazai gyakorlatban sajnálatos módon nem kellő súllyal kezelt szempont a referenciák ellenőrzése és az üzemeltetői tapasztalatok begyűjtése a kínálati palettán értékelt géptípusokról. Soha ne döntsünk kizárólag prospektusok és árajánlatok alapján, kérjünk be és nézzünk meg referenciákat!
A gyártók (forgalmazók) szívesen mutatnak be külföldi, új referencia üzemeket. Ezek a vevő oldaláról nézve azonban kevésbé töltik be a jó referencia szerepét. Sokkal hasznosabb ha a hazai adottságok között már bizonyított berendezések üzemeltetési tapasztalatairól győződünk meg, lehetőleg első kézből az üzemeltetőtől.
Az igényes gyártók márkaneve, jóhíre egyfajta általános referencia szerepét betölti ugyan, de nem helyettesíti a konkrét referencialátogatásokat.

Élettartam költség
Napjaink gyakorlati tapasztalatából gyakorta visszaköszönő jelenség a behatárolt beruházási költség alapján történő gépkiválasztás. Természetesen minden vállalkozás csak a tőkerejének illetve beruházási forrásainak megfelelő nagyságrendben fordíthat eszközvásárlásra, mindazonáltal a gépkiválasztásnál a bekerülési költség helyett inkább az élettartam költségek összehasonlítása javasolható. Az élettartam költség alatt a beszerzési ár és költségterheinek (pl.: vám, szállítási költségek stb.), a járulékos beruházási költségeknek (pl.: alapozás, energia ellátás, stb.), a hasznos élettartamra eső fajlagos fenntartási költségeknek (pl.: kopóalkatrészek, javítás stb.), valamint az üzemeltetési költségeknek (energia felhasználás, segédanyagok, kiszolgáló munkaerő költségei stb.) az összessége értendő.
Az élettartam költség alapján történő kiválasztást célszerű megfontolni még akkor is ha a különböző költségnemek pénzügytechnikailag más-más preferencia súlyozással szerepelnek a vállalkozás gazdálkodásában.

Új vagy használt gép?
Természetesen a legbiztosabb vétel az új gép, különös tekintettel arra, hogy az építőgépek a használati körülményeikből adódóan jelentős igénybevételnek és gyakorta elégtelen karbantartásnak vannak kitéve. Nem mindenki engedheti meg azonban magának új gép beszerzését. A használt gép ilyenkor jó alternatíva lehet a kapacitás növelés vagy termékszerkezet bővítés időleges megoldására.
A használt gépek esetén a gépkiválasztás szempontjai a garanciától eltekintve azonosak az új gépekével, célszerű ugyanolyan gondossággal eljárni a használt gép kiválasztásánál is mind új gépek esetében.
Különösen import esetén ügyeljünk arra, hogy a használt gép ne a már technológiailag vagy környezeti szempontból túlhaladott generációhoz tartozzék, hiszen az ezzel járó hátrányok és korlátozások a hazai piacon is bevezetésre kerülhetnek. Ugyancsak fontos szempont, hogy a használt gépekre is érvényes a munkavédelmi megfelelőség és minősítés kötelezettsége.
A műszaki adatok értékelésénél vegyük tekintetbe, hogy a gép esetleges elhasználódása folytán a kapacitás és a termék- ill. munka-minőség mutatói csökkenhetnek a gyártó által megadott újkori névleges értékekhez képest.
Az üzemeltetési kockázatok csökkentése érdekében használt gép vásárlása esetén célszerű a gyártó által felújított, garanciával forgalmazott gépek beszerzésére törekedni. Amennyiben erre nincs mód, megtekintett és kipróbált állapotban vásároljunk használt gépet. Használt gép vásárlása esetén is ragaszkodjunk a gépkönyv, alaktrészjegyzék és a gyári azonosító számok meglétéhez, ellenkező esetben ezek hiánya komoly nehézségeket okozhat a későbbi üzemeltetés során.

Igényfelmérés
A géptől elvárt alapvető paraméterek meghatározásánál először az igényeket mérjük fel, és csak utána értékeljük a kínálatot illetve kérjük be a szállítói ajánlatokat.
Az igények megállapításánál elsősorban a gép méretét meghatározó kapacitás igény pontos felmérésére kell gondot fordítani. A folyamatos üzemű gépek esetében a korábbi vagy prognosztizálható termelési adatokból számítható átlagterhelés mellett vegyük tekintetbe az időszakos terheléscsúcsok hatását is, melyek adott esetben meghatározóak lehetnek a gép szükséges névleges kapacitásának megválasztásakor.
Az igényfelmérés mindíg legyen tekintettel a helyi adottságokra (hozzáférhető energiaellátás és alapanyagok, alapanyag beszállítás ütemezhetősége, javítási-karbantartási lehetőségek, elvárható üzemeltetési gyakorlat, stb.).


Kiválasztás a névleges műszaki paraméterek alapján

Összehasonlíthatóság
Több azonos rendeltetésű géptípus közötti mérlegelésnél alapkérdés az azonos műszaki paraméterek összevetése. A gyártók esetenként más-más műszaki adatsorokat adnak meg névleges paraméterek címén. Ezeket mindenek előtt a szállítókkal egyeztetve azonos alapokra kell hozni a korrekt összehasonlíthatóság érdekében. Valamennyi az értékelésben szereplő szállítótól követeljük meg az azonos részletességű ajánlatok, műszaki leírások benyújtását. Minél szűkszavúbb egy árajánlat annál nagyobb a kockázata annak, hogy a későbbiek során viták adódhatnak a szállítás teljesítése kapcsán.

Műszaki-gazdasági összevetés
A különböző gépítusok közötti mérlegelés legszemléletesebben egy műszaki-gazdasági összehasonlító táblázat segítségével végezhető el. A táblázatban egymás mellé rendelhetők az összehasonlítás alapját képező adatok és egyéb szempontok, a táblázatos forma még nagy számú alternatíva esetén is áttekinthetővé teszi az értékelést.
A táblázat kiegészíthető pontozásos értékeléssel, ahol az egyes szempontok fontosságuk szerint súlyozhatók is.

Többletszolgáltatások
Az alaptulajdonságokon túlmenően értékelési szempont, hogy az adott géptípus kínál-e többletszolgáltatásokat, illetve ezek felárért rendelhetők vagy beleértendők az alapárba. Természetesen a többletszolgáltatások csak akkor jelentenek előnyt a felhasználó számára ha azok valóban szükségesek illetve az adott esetben kihasználhatók.

Hatósági megkötések
Akár új akár használt gép beszerzését készítjük elő feltétlenül tisztázzuk, hogy a gép rendelkezik-e érvényes hazai munkavédelmi minősítéssel. Ennek hiányában a gépet nem üzemeltethetjük, illetve az utólagos minősítés és az esetlegesen szükséges átalakítások költségeit viselnünk kell.
Ellenőrizzük, hogy nincsenek-e a gép illetve technológia üzemeltetésével kapcsolatosan környezetvédelmi megkötések (zaj, por, károsanyag kibocsátás), illetve megfelel-e a berendezés az érvényben lévő hazai előírásoknak.
Import berendezések esetén tisztázzuk, hogy a vételár tartalmazza-e az esetleges vám és egyéb import terheket, illetve nincsenek-e a gép importjára vonatkozó megszorítások (például mobil gépek belsőégésű motorjainak emissziós korlátozásai).

Járulékos beruházási költségek
Az élettartam költség értékelésénél már említést tettünk a járulékos beruházási költségekről, melyek a berendezés telepítése illetve üzembeállítása során merülhetnek fel. Ide tartoznak a különböző energia-ellátó tápegységek (hidraulika tápegység, sűrített levegő kompresszor, elektromos frekvenciaváltó), az energia és közmű csatlakozás kiépítése és ennek költségvonzatai, telepített berendezések esetén azok alapozása.
A gépkiválasztás során tisztázandó, hogy a tápegységek tartozékként rendelkezésre állnak, vagy a felhasználó kell hogy külön biztosítsa, illetve hogy milyen a gép energia és alapozás igénye.

Flexibilitás
Mivel sok esetben a hosszútávú piaci folymatok nem, vagy csak nehezen prognosztizálhatók, célszerű olyan gépeket és technológiákat előnyben részesíteni a kiválasztás során, melyeknél a fejleszthetőség, bővíthetőség, variabilitás lehetősége fennáll. Ezzel a teljes eszköz cseréje nélkül is módunk nyílik a változó piaci igények követésére.

Nemzetközi normatívák
Ugyancsak az előrelátó tervezés követelménye, hogy a beszerzendő gép már eleve feleljen meg az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszerbe illesztés, illetve az EU kompatibilitás (az úniós szabványoknak való megfelelés) igényeinek. Ezzel a gép beszerzésekor többletköltségek felvállalása nélkül biztosíthatjuk vállalkozásunk hosszútávú versenyképességét nemzetközi összehasonlításban is.


Üzemeltetési szempontok figyelembevétele

Üzemeltetési költségek
Már a gép kiválasztásánál kalkulálnuk kell a majdani üzemeltetés, karbantartás költségeivel annak érdekében, hogy reális képet nyerjünk a gép mérvadó élettartam költségéről. Ide tartozik a kopó alkatrészekre illetve az egész gépre vonatkozóan a hasznos élettartamok értékelése, az energia fogyasztás és anyag takarékosság (hulladékhányad) vizsgálata, valamint a szükséges kezelő, ill. kiszolgáló személyzet létszáma, szükséges képzettsége és ezek költségvonzatainak ellenőrzése.
Mobil gépeknél ezen felül a szállíthatóság, a telepítéshez esetlegesen szükséges emelőgép kapacitás, a szállítási útvonalengedélyek igénye is hozzájárul.

Kezelhetőség
Lényeges üzemeltetési szempont a gép kezelhetősége. Ehhez először is azt kell tisztázni a szállítóval, hogy a kezelők betanítását elvégzi-e, és biztosít-e magyar nyelvű gépkönyvet a géphez. (Ez utóbbi mindazonáltal kötelező tartozékként minden géphez meg kell, hogy legyen.)
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy milyen képzettségű kezelőket igényel az adott gép működtetése, és rendelkezeik-e a majdani üzemeltető ilyen képzettségű munkaerővel.
Megvizsgálandó, hogy felügyeletet vagy állandó beavatkozást igényel a gép működtetése, eltárolhatóak-e a gyakran ismétlődő beállítások, mennyire függ a gép teljesítménye a kezelők képességeitől.
Számítógép vezérlésű berendezések esetén további szempont, hogy magyar nyelvű képernyőképekkel kommunikál-e a vezérlő szoftver?

Üzem- és segédanyagok
A felhasználási és költségmutatókon túl kérdés, hogy szükséges-e speciális üzemanyag, ill. segédanyag a gép üzemeltetéséhez ami esetlegesen csak a gyártótól vagy csak importból szerezhető be.

Csereszabatosság
Előnyös a felhasználó számára, ha a géphez használatos szerszámok, kiegészítők csereszabatosak más géptípusokéval.


Fenntartási szempontok

Szervíz, alkatrészellátás
Alapvető kérdés, hogy a gyártó (forgalmazó) biztosítja-e a szervízt és alkatrészellátást, valamint mennyi ezek rendelkezésreállási ideje. A gyári vevőszolgálat megléte jelent igazán biztosítékot a gép üzemeltetésére, illetve ettől függően határozható meg a saját karbantartó kapacitás és alaktrész készletezés szükségessége.
Külföldi gyártó esetén lényeges kérdés, hogy van-e hazai képviselete. Ez különösen a szervíz rendelkezésre állási idejénél és kiszállási költségénél jelent lényeges előnyt, nem beszélve a kapcsolattartás egyszerűsödéséről.
Amennyiben a gép vezérléseket, különösen ha PC szoftvereket is tartalmaz, akkor a vezérlés és a szofetverek hazai szervízének megléte kiemelt jelentőséggel bír.

Javíthatóság
A gépkiválasztás szempontjai között vizsgálandó a javíthatóság kérdése is, megbonthatók-e a részegységek, rendelkezésre áll-e kellő mélységű javítási dokumentáció (kapcsolási és összeállítási rajzok stb.). Továbbá felújítható-e a gép az elhasználódási ciklusának végén? Szükségesek-e speciális (pl. nem metrikus) vagy célszerszámok a gép javításához.

Kereskedelmi alaktrészek
Ellenőrizzük, hogy a hidraulika, pneumatika, elektromos alkatrészek, villamos motorok, hajtóművek, belsőégésű motorok stb. neves gyártótól származnak-e, és azok alkatrészei, javító- vagy csere elemei a hazai kereskedelmi forgalomban beszerezhetők-e?

Kopóalkatrészek
A kopóalkatrészek elvárható élettartama ugyancsak lényeges kérdés, erre azonban garanciát a gyártótól nem kapunk az üzemeltetési körülmények meghatározó szerepe miatt. A legbiztosabb döntési támpont ebben az esetben a referencia. A referenciák értékelésénél ügyeljünk azonban az üzemi körülmények és feldolgozott anyagok összehasonlíthatóságára.


A kiválasztást befolyásoló egyéb szempontok

Az optimális gép kiválasztását egyéb, elsősorban kereskedelmi szempontok is befolyásolhatják.

Finanszírozás
Lényegesen kedvezőbbé teheti a gépbeszerzést egy előnyös finanszírozási konstrukció, különösen ha maga a gyártó vagy forgalmazó kínálja azt, illetve közreműködik a finanszírozó intézménynél a finanszírozási szerződés megkötésében.

Garancia
Egy adott gépre vállalt hosszabb garanciális időtartam és kedvezőbb garanciális feltételek is pozitívan befolyásolhatják döntésünket. Alapfeltételként követeljünk meg minden esetben új gépekre 12 hónap, gyárilag felújított gépekre 3 hónap garanciát.

Értéktartás
A gépek értékállósága is vizsgálható. Ennek egyik mutatója, hogy használtan eladható-e a gép, illeteve a gyártó (forgalmazó) visszavásárolja-e új gép vásárlásánál? Ez utóbbi szempont például a gép vételére irányuló lízing szerződések elbírálásánál döntő szerepet is kaphat.

vissza>>