Fejes István, ügyvezető (MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft.)


A betonipari technológiák sajátos környezetvédelmi követelményei


A szigorodó környezetvédelmi előírások a betonüzemek és vasbetontermék előregyártók vonatkozásában is új gondolkodásmódot és többlet beruházásokat követelnek meg napjainkban az üzemeltetőktől. Konkrét elvárások különösen a zaj és porkibocsátás, valamint a maradékbeton és technológiai vizek kezelésének kérdéseiben jelentek meg technológiai követelményként. A keletkező gyártási selejt újrahasznosítása ugyancsak megoldandó feladatot jelent az előregyártó üzemek számára.

Zajterhelés
Betonüzemek esetén a zajszigetelést a korszerű keverőgépek alacsony üzemi zajszintje és az eredendően hőszigetelési funkcióra tervezett burkolatok gyakorlatilag megoldják.
Jelentős zajterheléssel a betonipari technológiák közül elsősorban az előregyártásban, a vibrációs tömörítést alkalmazó berendezéseknél kell számolni, így jellemzően a blokkgyártó vibropréseknél és vibrált öntősablonoknál. A környezeti zajszigetelést ezen üzemek esetében zajszigeteléssel, árnyékolással lehet megoldani, a gyártócsarnokon belül egyéni védőeszközök használatát kell bevezetni.
Egyes korszerű előregyártó technológiák, mint például a csavarsajtolásos tömörítési elven működő extruderes födémpalló gyártó berendezések esetén az alacsony üzemi zajszint nem tesz szükségessé külön zajvédelmi intézkedéseket.

Porterhelés
A beton előállító üzemekben a kiporzás alapvetően két helyen, a cementsilók és a keverő töltésénél jelentkezhet. A cementsilókat megfelelő szűrőfelülettel rendelkező porszűrőkkel, és ezek túlterhelését megakadályozó túltöltésgátló rendszerrel célszerű ellátni. A silók cementtel történő feltöltésekor a silótestből kiszorított levegő a porszűrő szűrőzsákjain keresztül jut a szabadba, miközben a szűrőzsákok felfogják a levegőben szállított porszemcséket. A szűrőfelületeket az eltömődéstől vibrációs vagy légsugaras tisztítással lehet megvédeni. A túltöltésgátló rendszer silótetőbe épített forgólapátos vagy rezgőrudas érzékelője jelet ad amint a cement töltése elérte a még biztonságos maximum szintet, ekkor a töltőcsonknál elhelyezett vezérlőszekrényen fény és hangjelzés figyelmezteti a cement töltést végző kezelőt a töltés leállítására, majd néhány másodperces türelmi idő után automatikusan lezár a töltőcsőbe épített tömlőszelep.
A keverőteknő kiporzása az adalékanyag beöntőnyílás zárható fedéllel történő ellátásával, és a töltéskor fellépő túlnyomást levezető légzsák vagy elszívőszűrő alkalmazásával akadályozható meg. Az elszívószűrő („turbofilter”) a mérlegürítések alatt, a keverőfedélen kialakított nyíláson keresztül kiszívja a keverőtérből a beömlő anyag által kiszorított poros levegőt. Az elszívott port szűrőzsákokon megköti, majd a keverési idő alatt visszajuttatja a keverőteknőbe, míg a tiszta levegő egy kivezetőnyíláson távozik a szűrőből. Az elszívószűrő ugyancsak összeköttetésben áll a cementmérleg tartályával, így a betongyár mérlegelő-keverő rendszerének kiporzásmentes üzeme biztosítható.
Egyes (u.n. hosszúpados) előregyártó technológiáknál a folytonos szalagban gyártott betonterméket utólagosan, gyémántszegmenses fűrésztárcsákkal darabolják a kívánt méretre. Ezeknél a vágási technológiáknál részben a vágótárcsa hűtése, részben a porképződés megakadályozása végett nedves vágási eljárást alkalmaznak. A vágótárcsára permetezett víz megakadályozza a porképződést, a keletkezett vágóiszap azonban kezelést igényel.

Maradékbeton újrahasznosítás
Ugyancsak a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés teszi szükségessé a betonüzemek maradékbeton újrahasznosító vagy másnéven mixermosó berendezéssel történő ellátását. A beton kiszállítását végző betonszállító konténerekben illetve a mixergépkocsik dobjában maradt és a betonüzembe visszahozott frissbeton maradék veszélyes hulladék, nem juttatható közvetlenül a környezetbe illetve a csatornahálózatba. A szállítókonténerek, mixergépkocsi dobok, betonszivattyúk és a betongyári keverő elmosásakor keletkező frissbetonnal kevert zagy feldolgozását végzi a mixermosó berendezés, amely rendszerint egy mosócsiga vagy mosódob segítségével szétválasztja a 0,2 mm fölötti szemcseméretű adalékanyagot és a cementes zagyvizet. A tisztára mosott, újrahasznosított adalékanyag visszavezethető a gyártási folyamatba, az osztályozatlan adalék frakcióhoz keverve. A cementiszappal kevert vizet a rendszer egy a fínom alkotók leülepedését gátló agitátorral ellátott tárolóaknában gyűjti, ahonnan egy nagy teljesítményű zagyszivattyú segítségével az újrahasznosított víz a betongyár vízmérlegébe szivattyúzható és a friss keverővízhez keverve újra felhasználható a betongyártási folyamatban.

Technológiai vízkezelés
A betontermék gyártási technológiák során keletkező különböző mosóvizek, vágóiszapok kezelése speciális víztisztító eljárásokat követel. Össze kell gyűjteni az üzem területén keletkező, szilárd részecskékkel szennyezett technológiai hulladékvizeket, ki kell választani belőle a kavics és homok szennyezőket, majd a lebegő fínomrészeket tartalmazó zagyvizet olyan tisztaságúra kell hozni hogy az visszavezethető legyen a technológiai folyamatokba, illetve elvezethető legyen a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba.
A technológiai hulladékvizek (mosó-, vágóiszapok, zagyvizek) összegyűjtése a keletkezési helyeken elhelyezett zsompokban történik, ahová újrahasznosított vizet szivattyúznak, ezzel felhigítva és szivattyúzhatóvá téve az iszap-tartalmú zagyvizet. Az így összegyűjtött zagyvízből egy központi maradékbeton újrahasznosító berendezésben kimossák a 0,2 mm-t meghaladó méretű homok és kavics összetevőket, melyeket visszavezetnek a betongyártási folyamatba. A 0,2 mm alatti fínom összetevőket tartalmazó nagy mennyiségű zagyvizet egy tárolóaknába vezetik, ahol agitátor tartja mozgásban a kiülepedés meggátlására. A zagyvíz egy részét a tárolóaknából a betongyár vízmérlegtartályába szivíttyúzzák, visszavezetve a betongyártási folyamtba. A vízmennyiség egy másik részét a gyűjtőzsompokhoz szivattyúzzák mint szállító közeget. Az így fel nem használható többlet vízmenyiség egy víztisztító rendszerbe kerül ahol a lebegő fínom részecskék kiválasztása történik. A fínomrész kiválasztás alapvetően két módon történhet, vagy gravitációs úton szeparátor tornyokban, illetve kúpos szeparátorokban, vagy pedig szűrőprésekben. A keltekezett fínomzagy vagy visszavezethető a betongyártási folyamatba, ez esetben teljesen zárt rendszer építhető fel, vagy konténerben gyűjtve hulladéklerakón kerül elhelyezésre. A tisztított víz visszavezethető a technológiai folyamatokba (mosás, vágás, csiszolás, stb.), ez esetben zárt az újrahasznosító rendszer, vagy a felesleges mennyiség kellő tisztaságú ahhoz, hogy a szennyvízhálózatba juttatható.

Gyártási selejt újrahasznosítás
Az előregyártó üzemekben keletkező gyártási selejtbetonok hulladékként történő elhelyezése helyett célszerű azok visszavezetése a gyártási folyamatba. Ezek a betonhulladékok ismert-, egyenletes összetételű, szennyezőktől mentes, jó minőségű anyagok, melyekből a bontási és építési törmelékek feldolgozási technológiájával az eredeti nyerasanyagokét megkzöelítő tulajdonságú alapanyagok nyerhetők vissza az adott gyártóüzemen belül.
A gyártási hulladékbetonokat törés, osztályozás (esetleg szükség szerint tisztítás) után, a 0-4 mm-es fínom frakció elhagyásával vissza lehet vezetni a betongyártási folyamatba.

A környezetvédelmi technológiai megoldások mára már a vasbetontermék gyártó ipari technológiák részeivé váltak. Elterjedésüket Magyarországon is rendeleti előírások mozdítják elő, úgy az újólag létesülő mint a meglévő üzemek esetében. Az alkalmazott műszaki megoldások zöme olyan, hogy azok utólag is beépíthetők a meglévő technológiákba.

.

vissza>>